Monday, 8 August 2016

โอกาสการลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน

« ลงทุนตราสารหนี้อย่างไร บนแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ย | Main | BREXIT กับ ตลาดหุ้นไทย »

โอกาสการลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน
โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

จากที่ธนาคารกลางของในแต่ละประเทศได้เร่งดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ฟื้นตัวและเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสร้างเสถียรภาพระยะยาว ขณะที่ยุโรปและญี่ปุ่นยังไม่มีสัญญานการฟื้นตัวที่ชัดเจน ทำให้ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ดำเนินนโยบายผ่อนคลายด้วยมาตรการปรับลดดอกเบี้ยจนติดลบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ สถานการณ์นี้ได้ตั้งคำถามแก่นักลงทุนว่า การลงทุนด้วยตัวเองนั้นเพียงพอที่จะหาผลตอบแทนจากความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันหรือไม่

โลกของการลงทุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ทำให้การลงทุนด้วยตนเองนั้นอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินทรัพย์ต่างๆ อีกทั้งเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อแสวงหากำไรในทุกสภาวะตลาดการเงินโลกอาจมีต้นทุนที่สูงเกินไปสำหรับนักลงทุนรายย่อย ดังนั้นการลงทุนในกองทุนจึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญเนื่องจากมีความสามารถในการเข้าถึงสินทรัพย์ทั่วโลก โดยผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องมีบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ที่ซับซ้อน นอกจากนี้ต้นทุนของธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนมีต้นทุนต่ำกว่าการลงทุนด้วยตัวเองเพราะเครือข่ายทางธุรกิจที่กองทุนสามารถเลือกและมีอำนาจเจรจาต่อรองได้มากกว่า โดยปกติแล้วการลงทุนของกองทุนบริหารโดยกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท การบริหารการลงทุนลักษณะนี้ใช้เวลาและมีต้นทุนทางการเงินที่สูง ซึ่งผู้ลงทุนในกองทุนจะร่วมกันจ่ายในรูปแบบของค่าธรรมเนียมต่างๆ ทำให้นักลงทุนแต่ละคนรับภาระต้นทุนนี้เพียงเล็กน้อยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์การลงทุนด้วยตัวเอง นอกจากนี้บางกองทุนยังมีเครื่องมือการลงทุนที่ยืดหยุ่นมากพอที่จะแสวงหาผลตอบแทนในสภาวะตลาดที่มีความแตกต่างตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยโอกาสในการลงทุนไม่ถูกจำกัดเฉพาะสภาวะตลาดขาขึ้น แต่ยังสามารถแสวงหาผลกำไรในช่วงตลาดขาลงได้เช่นกัน

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มองหาการบริหารการลงทุนที่สามารถแสวงหาผลตอบแทนจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนด้วยเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้สม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด ซึ่งกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์ (UGMAC) กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภทเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง ลงทุนผ่านกองทุน JPMorgan Investment Fund - Global Macro Opportunities Fund Class A กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและยาวโดยลงทุนในตราสารทั่วโลกรวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตามความเหมาะสม บริหารกองทุนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจัดการกองทุน JP Morgan Funds ที่มีประสบการณ์ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (Multi-Asset) มากกว่า 40 ปี บริหารกองทุนหลักด้วยการลงทุนแบบประยุกต์ (Sophisticated)  คัดเลือกการลงทุนจากการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจเชิงลึก เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับผลบวกครอบคลุมโอกาสและแนวโน้มใหญ่ๆ ทั่วโลก ให้ความสำคัญการจัดการกับความเสี่ยง มีความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ รวมถึงบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย ที่ผ่านมาสามารถบริหารกองทุนหลักมีผลตอบแทนที่โดดเด่นได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar (ณ 31 มีนาคม 2559) ดังนั้นกองทุน UGMAC จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

นักลงทุนที่สนใจสามารถปรึกษาการลงทุนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และงานบริการนักลงทุน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222


คำเตือน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และ/หรือผู้มีเงินลงทุนสูงโดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปได้ในอนาคต ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนได้ กองทุนมีการจัดสรรการลงทุนที่ยืดหยุ่น กองทุนอาจใช้กลยุทธ์ Long และ Short (โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน) ในการจัดสรรการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทุน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นได้ ดังนั้นกองทุนจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการใช้เงินในระยะเวลา 5 ปี 

Posted by mutualfund at 1:48 PM in Mutual Fund

 

[Trackback URL for this entry]

Your comment:

(not displayed)
Code:
 
 
 

Live Comment Preview:

 
« August »
SunMonTueWedThuFriSat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031