Tuesday, 19 July 2022

5 ข้อควรรู้กับสัญญาสุขภาพมาตรฐานใหม่ เข้าใจง่าย ใช้ได้เลย

« เตรียมพร้อมลูกสู่ศตวรรษที่ 21 ผ่านการวางแผนการศึกษา | Main | ทำความเข้าใจสินค้าโภคภัณฑ์ ก่อนเริ่มต้นลงทุน  »

5 ข้อควรรู้กับสัญญาสุขภาพมาตรฐานใหม่ เข้าใจง่าย ใช้ได้เลย
ณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงศ์ นักวางแผนการเงิน CFP®

         จากการประกาศคำสั่งนายทะเบียนที่ 56/2562 และ 14/2564 ที่กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตใช้ข้อความสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับเทคโนโลยีวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ ของ คปภ. ที่ประกาศให้บริษัทประกันภัยเริ่มใช้สัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่ สำหรับการขายให้ลูกค้ารายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ส่วนกรมธรรม์แบบเดิม ให้ขายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อาจทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่า สัญญาสุขภาพมาตรฐานใหม่ มีความแตกต่างจากสัญญาสุขภาพแบบเดิมอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร

        สาเหตุที่สำคัญ มาจากมาตรฐานของประกันสุขภาพเดิมที่มีการใช้มาตั้งแต่อดีต ซึ่งไม่ครอบคลุมเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการแพทย์ และบริษัทประกันเองได้มีการปรับหัวข้อผลประโยชน์เพิ่มเติมกันออกมาหลากหลายรูปแบบ ทำให้เกิดความสับสนกับผู้ที่ต้องการซื้อประกัน และไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง ทำให้ คปภ. ได้กำหนดมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่นี้ขึ้นมา เพื่อให้เนื้อหาในกรมธรรม์ของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพมีความทันสมัย อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน เปรียบเทียบกันได้ รวมทั้งเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากขึ้น โดยเนื้อหาที่สำคัญ 5 ข้อ ที่ระบุดังนี้

        1. กำหนดคำนิยามให้ครอบคลุมกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ เช่น การผ่าตัดใหญ่ การผ่าตัดเล็ก และการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน( Day Surgery ) เป็นต้น ซึ่งนิยามการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในคือ การผ่าตัดใหญ่ หรือใช้หัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษมาทดแทน โดยไม่ต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน
        2. มีการกำหนดผลประโยชน์ เป็นหมวดมาตรฐาน 13 หมวด ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการนำเสนอแบบประกันสุขภาพ ทำให้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น ได้แก่
ผลประโยชน์ในกรณีผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดและหัตถการ
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ผลประโยชน์ในกรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ของการเกิดอุบัติเหตุ
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน และ
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
        3. กำหนดเงื่อนไขการต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ (Renewal) ขั้นต่ำจนถึงอายุ 69 ปี พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ให้สามารถนำเงื่อนไขมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) สูงสุด 30% และการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยจากการมีค่าใช้จ่ายร่วมในการต่ออายุแต่ละปี
        4. ความชัดเจนเรื่องการปฏิเสธการต่ออายุ กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทไม่สามารถปฏิเสธการต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ได้ ยกเว้น 3 กรณีเท่านั้น ซึ่งได้แก่
            1.กรณีไม่แถลงข้อความจริงตามใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งหมายถึงมีการปกปิดข้อมูลไม่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยที่ทราบข้อมูลนั้นอยู่แล้ว
            2.กรณีเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
            3.กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริง  ทำให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความมั่นใจ ในการวางแผนสุขภาพเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไข
        5. กำหนดหลักเกณฑ์การปรับเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาจากอายุ และชั้นอาชีพของแต่ละบุคคล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งจะหมายถึงบริษัทสามารถปรับเพิ่มเบี้ยในแบบสุขภาพนั้นได้ ถ้ามีการจ่ายค่าสินไหมรวมสูง แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วย


     จะเห็นว่าการกำหนด มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ มีความชัดเจนมากขึ้น เป็นประโยชน์กับผู้ต้องการซื้อสัญญาสุขภาพในการเปรียบเทียบประกันแต่ละบริษัท และมีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน ทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทประกัน ปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยให้กับผู้เอาประกัน โดยมีเงื่อนไขที่ชัดเจนยิ่งขึ้นลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ทางบริษัทผู้รับประกันอาจมีจดหมาย เพื่อให้เลือกปรับเป็นแบบประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ ทั้งนี้อาจนำข้อมูลทั้ง 5 ข้อเป็นตัวช่วยในการพิจารณาอีกครั้ง การปรับมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ครั้งนี้ นับเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของระบบประกันสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางรากฐานประกันสุขภาพให้มีความรัดกุมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากขึ้น

ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่ LINE@cfpthailand  , สมาคมนักวางแผนการเงินไทย Facebook Fanpage และ  www.tfpa.or.th     

 

 

[Trackback URL for this entry]

Your comment:

(not displayed)
Code:
 
 
 

Live Comment Preview:

 
« July »
SunMonTueWedThuFriSat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31